Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

t. I (2006), nr 1

Spis treści

Artykuły

Józef Krukowski

Słowo wstępne

Antoni Dębiński

Powitanie Absolwentów

Stanisław Wilk

Słowo ks. prof. Stanisława Wilka, Rektora KUL

Mirosław Sitarz

Geneza, struktura i cele Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa KUL

Józef Krukowski

Wystąpienie ks. prof. Józefa Krukowskiego podczas Walnego Zebrania Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa

Henryk Misztal

Przemówienie ks. prof. Henryka Misztala

Zbigniew Wojciechowski

Przemówienie pana Zbigniewa Wojciechowskiego, absolwenta Wydziału

Monika Wysmulska

Koszty związane z realizacją prawa odrębności na gruncie aktualnej regulacji art. 345 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze