Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

t. II (2007), nr 2

Spis treści

Artykuły

Tomasz Sieniow

Reforma Unii Europejskiej – wybrane aspekty instytucjonalne

Józef Krukowski

Relacje instytucjonalne między państwami i kościołami w traktatach Unii Europejskiej

Artur Kuś

Wspólna polityka handlowa Unii Europejskiej a pozycja Polski na arenie międzynarodowej

Paweł Cichosz

Problem wykładni i stosowania artykułu 49 kodeksu cywilnego

Sprawozdania

Mirosław Sitarz

Sprawozdanie z Konferencji Naukowej Przyszłość Unii Europejskiej – Przyszłość Europy. Lublin, 29 września 2007 r.