Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

t. III (2008), nr 3

Spis treści

Artykuły

Monika Wysmulska

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości jako akt kreujący funkcję sędziego-komisarza

Paweł Wrzaszcz

Wymogi formalne zgłoszenia wierzytelności według artykułu 240 prawa upadłościowego i naprawczego

Małgorzata Makarska

Przestępstwo handlu ludźmi według orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów powszechnych