Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

t. V (2010), nr 5

Spis treści

Artykuły

Józef Krukowski

Przemówienie przewodniczącego Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL podczas zebrania absolwentów WPPKiA w dniu 23 czerwca 2010 r.
Igor Szwiec

Absolwent wyższych studiów prawniczych – specjalistą w dziedzinie zdrowia publicznego

A Law Graduate as a Specialist in Public Health

Aleksandra Ulanowska

Odpowiedzialność lekarza z tytułu wrongful birth w prawie polskim\

A Physician’s Liability for Wrongful Birth in the Polish Law

Sprawozdanie

Anna Słowikowska

Sprawozdanie z uroczystości wręczenia dyplomów Absolwentom WPPKiA. Absolutoria. Lublin, 23 czerwca 2010 r.

Mariola Lewicka

Sprawozdanie z konferencji naukowej i spotkania opłatkowego Stowarzyszenia. Lublin, 16 stycznia 2019 roku