Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

t. VII (2012), nr 8

Spis treści

Artykuły

Michał Rojewski

Rola informatyzacji w rozwoju sprawnego sądownictwa i administracji na przykładzie Krajowego Rejestru Sądowego i ksiąg wieczystych

The Role of Computerisation in the Development of an Efficient Judiciary and Administration on the Example of the National Court Register and Land and Mortgage Registers

Jacek Widło

Elektroniczne postępowanie upominawcze – kilka uwag, praktyczne funkcjonowanie

Electronic Writ Proceeding – a Few Observations, Practical Operation

Andrzej Bierć,

Marcin Zieliński

Odpowiedzialność cywilnoprawna z tytułu czynności dokonywanych drogą elektroniczną

Civil Liability for the Legal Actions via Electronic System