Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

t. VII (2012), nr 9

Spis treści

Artykuły

Józef Krukowski

Prawo Unii Europejskiej a wartości chrześcijańskie

Law of the European Union and Christian Values

Ewelina Flis-Kowalska

Niegodność dziedziczenia w polskim prawie spadkowym

Unworthiness of Inheritance in Polish Law of Inheritance

Małgorzata Hermanowicz

Zmiany ilościowe w systemie szkolnictwa wyższego w III Rzeczypospolitej

Quantitative Changes in the Higher Education System in the Third Republic

Sprawozdania

Tadeusz Flis

Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL z działalności w roku 2010/2011

Mariola Lewicka

Sprawozdanie z konferencji naukowej Życie i działalność Profesorów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Romana Longchamps de Berier i Zdzisława Papierkowskiego oraz spotkania opłatkowego Stowarzyszenia. Lublin, 14 stycznia 2012 roku

Anna Słowikowska

Sprawozdanie z konferencji naukowej Informatyzacja w sądownictwie – doświadczenia i perspektywy. Warszawa, 16 kwietnia 2012 roku

Agnieszka Romanko

Sprawozdanie z kursu przygotowującego do egzaminów na aplikacje prawnicze. Lublin, 18 lutego – 22 kwietnia 2012 roku

Mariola Lewicka

Sprawozdanie z uroczystości wręczenia Nagrody Im. Księdza Idziego Radziszewskiego ks. prof. Józefowi Krukowskiemu. Lublin, dnia 16 maja 2012 roku

Agnieszka Romanko

 

Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Doktorantów Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców. Lublin, 2 czerwca 2012 roku

Paweł Zając

Sprawozdanie z Absolutorium Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji. Lublin, 27 czerwca 2012 roku