Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

t. X, 12 (1) 2015

Spis treści

Artykuły

Łukasz Czebotar

Terroryzm – zarys genezy zjawiska

Terrorism – Outline the Origins of Phenomenon

Józef Krukowski

Laudacja z okazji wręczenia Prof. Bogdanowi Chazanowi Nagrody im. Ks. Idziego Radziszewskiego

Jadwiga Potrzeszcz

Życie i działalność naukowa Ks. Prof. Antoniego Kościa SVD

Life and Scientific Activity of Rev. Prof. Antoni Kość SVD

Józef Sadowski

Wolność wyznania w procesie adopcji dzieci na tle unormowań prawa polskiego

Freedom of Confession in the Process of Adoption of Children on the Background of Polish Regulations

Paweł Zając

Odpowiedzialność lekarza za przeprowadzenie zabiegu leczniczego związanego z transfuzją krwi bez uzyskania zgody Świadka Jehowy

A Physician Responsibility for the Performing of Medical Treatment Related to Blood Transfusions Without the Consent of Jehovah’s Witness

Sprawozdania

Andrzej Kukulski

Konferencja naukowa i spotkanie opłatkowe Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

 

Paweł Lewandowski

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Reddite ergo quae sunt Caesaris Caesari et quae sunt Dei Deo z okazji 50-lecia pracy naukowej Ks. Prof. Józefa Krukowskiego

Agnieszka Romanko

Sprawozdanie z Walnego Zebrania Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Paweł Zając

Kurs przygotowujący do egzaminów na aplikacje prawnicze

 

Informacje

Paweł Zając

Nowości wydawnicze Stowarzyszenia