Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

t. XIII, 15 (2) 2018

Spis treści

Waldemar Bednaruk

Wizja Uniwersytetu w nauczaniu Stefana Kardynała Wyszyńskiego

Vision of the University in the Teaching of Stefan Cardinal Wyszyński

Iwona Bień-Węgłowska

Prawo do obrony na przedsądowym etapie w znowelizowanym postępowaniu w sprawach o wykroczenia

Right of Defence at the Pre-trial Stage in the Amended Petty Offence Procedure

Przemysław Czarnek

Prawo naturalne w Europie  fundament czy zapomniana rzeczywistość?

Natural Law in Europe – the Foundation or Forgotten Reality?

Przemysław Czernicki,
Łukasz Speer

Ewolucja instytucji arbitrażu inwestycyjnego w ujęciu historycznym i doktrynalnym

Historical and Doctrinal Evolution of Investment Arbitration Institution 

Judyta Dworas-Kulik

Przywilej morski w Polsce w okresie międzywojennym na tle porównawczym

Maritime Liens in Poland in the Interwar Period Against a Comparative Background

Dariusz Gabrel

Śledztwo dotyczące uwięzienia Prymasa Stefana Wyszyńskiego

Investigation Concerning the Imprisonment of Primate Stefan Wyszyński 

Tadeusz Guz

Filozoficzno-prawna analiza “Czystej nauki o prawie” Hansa Kelsena

Philosophical-Legal Analysis of Hans Kelsen’s “Pure Science of Law

Maciej Jarota

Uwagi na temat zasad prowadzenia rokowań w sporach zbiorowych w Polsce w świetle regulacji wybranych państw europejskich

Comments on the Principles of Conducting Negotiations in Collective Disputes in Poland in the Context of the Regulation of Selected European Countries 

Adam Kaczor

Postępowanie wyjaśniające w procedurze usunięcia proboszcza z urzędu

Investigation Procedure in the Procedure of the Removal of Pastor

Robert Kędziora

Przeciwdziałanie bezczynności organu administracji publicznej w postępowaniu administracyjnym

Counteracting of Inactivity of the Public Administration Authority in Administrative Proceedings

Andrij Koval

Rola żeglugi w kształtowaniu starożytnego i średniowiecznego społęczeństwa na terytorium współczesnej Ukrainy

Role of the Navigation in the Forming of Both the Ancient Development and the Medieval Society on the Territory of Contemporary Ukraine

Jarosław Krzewicki

Wymiar miłosierdzia w stanowieniu i stosowaniu prawa

The Dimention of Mercy in the Appointment and Aplication of Law

Mariusz Książek

Wyzwania medialne Ruchu “Europa Christi”

Media Challenges Faced by the “Europa Christi” Movement

Andrzej Lutyński

Szacunkowe ustalanie podstawy opodatkowania w Ordynacji podatkowej jako szczególna instytucja prawa podatkowego według orzecznictwa sądów administracyjnych 

Tax Base Estimation in the Tax Ordinance Act as a Special Institution of Tax Law in the Light of the Jurisprudence of Administrative Courts

Damian Margiel

Uzyskiwanie uprawnień do kierowania pojazdami w Polsce według obowiązującego prawa

Obtaining Rights to Drive Vehicles in Poland in the Light of Applicable Law

Khrystyna Moriak-Protopopova

Żegluga na rzecze Przemszy (ustawy obowiązujące w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku)

Shiping on the Przemsza River (Applicable Legislation in the Second Half of the 19th and at the Beginning of the 20th Century)

Małgorzata Nowińska

Stan wojny i stan wojenny w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

The State of War and the Martial Law in the Constitution of the Republic of Poland

Martyna Podolska

Postać fikcyjna jako przedmiot ochrony prawnoautorskiej

A Fictional Character as the Subject of the Copyright Law Protection

Peter Raina

Stosunek władz PRL do działalności i posługi Prymasa Wyszyńskiego

The Attitude of the Communist Authorities to the Activity and Service of Primate Wyszyński

Liliana Szevczuk

Historyczne i prawne aspekty kształtowania się i rozwoju Ukrainy jako całościowego podmiotu międzynarodowego prawa morskiego

Historical and Legal Aspects of the Formation and Development of Ukraine as a Subject of International Law of the Sea

Taras Szevczuk

Standardy i zasady międzynarodowego prawa morskiego jako instrumenty przywracania integralności terytorialnej Ukrainy i jej granic

The Rules and Principles of Modern International Law of the Sea as a Toolkit for Restoring the Territorial Integrity of Ukraine and Its Borders

Adrian Tabak

Nauka prawa w ujęciu niemieckiej szkoły historycznej

Legal Science in the Perspective of the German Historical School