Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

t. XIV, 16 (1) 2019

Spis treści

Prawo

Waldemar Bednaruk

Dziecko w prawie staropolskim

he Child in the Old Polish Law

Mariusz Filipek

Zielone zamówienia w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej  

Green Public Procurement in the Case Law of the National Appeals Chamber 

Sandra Gąsior, Anita Klimas

Odpowiedzialność pracodawcy z tytułu mobbingu – porównanie roszczenia o zadośćuczynienie i odszkodowanie z uwzględnieniem statystyk sądowych

Employer’s Liability for Mobbing – a Comparison of Compensation and Damages Claims in Light of Judicial Statistics

Jakub Gil

Foreign Activity of a National Bank

Zagraniczna działalność banku krajowego

Marcin Jędrejek

Legal Effects of Full Loss of Capacity for Acts in Law by a Commercial Attorney

Skutki prawne utraty przez prokurenta pełnej zdolności do czynności prawnych

 

Krystian Kardas

Kara śmierci w I Rzeczypospolitej w czasach stanisławowskich (1764–1795)

The Death Penalty in the First Republic of Poland in the Stanisław August Poniatowski’s Years (1764–1795)

Jacek Kołota

Uprawnienia i obowiązki duszpasterzy wojskowych jako przejaw znaczenia i roli duchowieństwa w Wojsku Polskim od pierwszego rozbioru do podpisania traktatu ryskiego 18 marca 1921 roku

Powers and Duties of Military Chaplains as a Manifestation of the Importance and Role of the Clergy in the Polish Military from the First Partition to the Signing of the Treaty of Riga on March 18, 1921

Szymon Niewada

Prawne aspekty odbudowy szkolnictwa wojskowego w II Rzeczypospolitej

Legal Aspects of the Reconstruction of Military Education in the Second Polish Republic

Justyna Stadniczeńko

Projekt Kodeksu Rodzinnego z 2018 roku (refleksje)

The Draft Family Code of 2018 (Reflections)

Prawo kanoniczne

Jarosław Krzewicki

Prawo do wolności sumienia gwarantem poszanowania prawa i wolności w Europie 

The Right to Freedom of Conscience as Guarantee of Respect for Law and Freedom in Europe

Paweł Lewandowski

Iura Stolae Offerings According to the 1983 Code of Canon Law and the Polish Particular Legislation

Ofiary iura stolae według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku i polskiego ustawodawstwa partykularnego

Krzysztof Nykiel

Prawo dziecka do sakramentów w świetle inicjacji chrześcijańskiej i wychowania do wiary 

The Child’s Right to the Sacraments in Light of Christian Initiation and Faith Formation

Grzegorz Podwysocki

The Penalty of a Life of Prayer and Penance According to Sacramentorum sanctitatis tutela and the Essential Norms 

Kara dożywotniej modlitwy i pokuty według Sacramentorum sanctitatis tutela oraz Norm Podstawowych  

Daniel Przygoda

Liability of Juridical Persons of the Roman Catholic Church for Offences against Sexual Freedom and Decency Committed by Members of the Clergy against Minors

Odpowiedzialność osób prawnych Kościoła katolickiego za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności popełnione przez osoby duchowne na szkodę osób małoletnich