Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

t. XIV, 16 (2) 2019

Spis treści

Prawo

Paweł Banduła

The Prisoner’s Right to Freedom of Conscience and Religion in the European System of Human Rights Protection

Prawo więźnia do wolności sumienia i wyznania w europejskim systemie ochrony praw człowieka

Łukasz Breguła

The Principle of Subjectifying of Penal Liability and Guilt

Zasada subiektywizacji odpowiedzialności karnej a wina

Radosław Bulejak

Ochrona przedsiębiorcy w ogólnym postępowaniu administracyjnym i podatkowym

Protection of the Entrepreneur in General Administrative and Tax Proceedigs

Paweł Cichosz

Znaczenie podporządkowania Najwyższej Izby Kontroli Sejmowi dla jej pozycji ustrojowej

The Meaning of Subordination of Supreme Chamber of Control to Sejm to Its Legal Position

Marcin Konarski

Powinności podwodowe w świetle przekazu pierwszych sześciu tomów „Volumina Legum”

Podvoda Duties in the Light of the First Six Volumes of „Volumina Legum” 

 

Edyta Marciniak

Protection of Health Data in Accordance with the GDPR: Selected Issues

Ochrona medycznych danych osobowych zgodnie z RODO. Zagadnienia wybrane

 

Mateusz Szczypa

Użytkownik programu komputerowego a użytkownik w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego

A Computer Program User and a User within the Meaning of the Civil Code

Natalia Wójcik-Krokowska

Zasada koncentracji materiału procesowego w postępowaniu cywilnym

The Principle of Concentration of Procedural Material in Civil Proceedings

Piotr Zamelski

Law Towards Family: Friend or Foe

Prawo wobec rodziny – sojusznik czy zagrożenie

Prawo kanoniczne

Kinga Cichawa

The Impact of Relapse into Crime on the Degree of Offender’s Guilt in Canon Law and Polish Law

Wpływ powrotu do przestępstwa na stopień winy sprawcy czynu w prawie kanonicznym i prawie polskim

Karolina Gorczyca-Barszczewska

Copyright in Sermons and Homilies

Prawo autorskie w kazaniach i homiliach

Sabina Karp

Proof in Proceedings for the Declaration of Nullity of Marriage

Dowód w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa 

 

Paweł Lewandowski

Protection and Defense of the Right to Decent Support of Clergy 

Ochrona i obrona prawa do godziwego utrzymania duchownych

Sprawozdania

Paweł Lewandowski

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Dziecko w prawie kanonicznym i polskim”

Agnieszka Romanko

Kurs przygotowujący do egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze

Agnieszka Romanko

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo prawne dziecka w państwach demokratycznych w pro-cesie integracji europejskiej: Polska, Słowacja, Ukraina, Niemcy”
Paweł Lewandowski
VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców”.
Małgorzata Jajko
Sesja lubelska III Międzynarodowego Kongresu Ruchu Europa Christi „Europa dwóch płuc –Europa Ewangelii, Prawdy i Pokoju” pt. „Kościół i państwo w służbie rodziny”.