Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

t. XV, 17 (1) 2020

Spis treści

Artykuły

Sylwester Bogacki, Tomasz Wołowiec

Opodatkowanie dochodów osobistych a zasada sprawiedliwości podatkowej

Taxation of Personal Income and the Principle of Tax Justice

Karol Dąbrowski, Anna Fermus-Bobowiec, Mariola Szewczak-Daniel

Z problematyki wykorzystania źródeł w nauczaniu przedmiotów historycznoprawnych

About the Using of the Legal Sources in the Teaching of the Legal History

Karolina Gębka

The Consequences of Accepting Abnormally Low Tenders in Public Contracts

Konsekwencje przyjęcia oferty z rażąco niską ceną w zamówieniach publicznych

Emilia Gulińska

Administrative Complaint as a Measure Safeguarding Interests of Individuals Against Public Administration Bodies

Skarga administracyjna jako środek ochrony interesów jednostki względem organów administracji publicznej

Anna Kliczek-Paśnicka

Funkcjonowanie samorządu gospodarczego w II Rzeczypospolitej

Functioning of Economic Self-Government in the Second Polish Republic

Marcin Konarski

Legal Aspects of Organising the Administration of Food for the Army in the Duchy of Warsaw between 1807 and 1812

Prawne aspekty organizacji administracji żywności dla wojska w Księstwie Warszawskim w latach 1807-1812

Jan Kozaczek

Prawo ochrony konkurencji w Polsce oraz w Rosji

Competition Law in Poland and in Russia

Małgorzata Nowińska

Economic Activity Conducted by Publicly Owned Establishments. The Case of Museum

Prowadzenie działalności gospodarczej przez zakłady publiczne na przykładzie muzeum

Bartłomiej Składanek

The Evolution of Territorial Self-Government in the Republic of Poland Before 1918 – Outline of Issue

Ewolucja samorządu terytorialnego w Rzeczypospolitej przed 1918 rokiem – zarys problematyki

Artur Świstak

Wpływ religii na wojnę i prawo wojny w antycznej Grecji – wybrane aspekty

Impact of Religion on War and the Law of War in Ancient Greece – Selected Aspects

Iwona Warchoł

The Role of the Rules for Pursuing the Profession of Nurse in the Protection of Patients’ Rights

Rola zasad wykonywania zawodu pielęgniarki w ochronie praw pacjenta

Natalia Yefremova

Utworzenie Banku Państwowego w Cesarstwie Rosyjskim i jego znaczenie dla rozwoju systemu bankowego na Ukrainie do 1918 roku

Establishment of the State Bank in the Russian Empire and Its Importance for the Development of the Banking System in Ukraine until 1918

 

Sprawozdania

Agnieszka Romanko

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Stefan Kardynał Wyszyński – Absolwent Katedry Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL”

Paweł Lewandowski

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Noli metuere et noli timere” połączona z wręczeniem Księgi Jubileuszowej z okazji 30-lecia święceń prezbiteratu ks. Mirosława Sitarza