Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

t. XV, 17 (2) 2020

Spis treści

Artykuły

Paweł Banduła

The Concept and Competences of the Conference of Bishops

Pojęcie i kompetencje konferencji biskupów

Katarzyna Dębińska-Domagała

Supplemental Claim in Terms of Conservative Measures

Dochodzenie roszczeń uzupełniających jako czynności zachowawczych

Rafał Fic

Kopia dokumentu jako przedmiot czynności wykonawczej czynu zabronionego z art. 276 Kodeksu karnego

A Copy of the Document as the Subject of an Executive Action of a Prohibited Act under Art. 276 of the Penal Code

Miloš Kohútek

Canonical Understanding of Martyrdom

Kanoniczne pojmowanie męczeństwa

Marcin Konarski

The Services of the Commune Self-Government in the Kingdom of Poland on the Example of the Provision of Means of Transport for the Army

Posługi samorządu gminnego w Królestwie Polskim na przykładzie dostarczania środków transportowych dla wojska

Dawid Kostecki

Subject Matter of Philosophy of Law

Przedmiot filozofii prawa

Małgorzata Kuć

Motivation Behind Suicide Attacks

Motywacja samobójstw terrorystycznych

Monika Menke

The Way to the Contractual Model of Anchoring Healthcare Chaplains in the Czech Legal System

Droga do kontraktowego modelu uregulowania kapelanów szpitalnych w czeskim systemie prawnym

Łukasz Piebiak

Powrót postępowania odrębnego w sprawach gospodarczych – w odpowiedzi niektórym krytykom

The Return of Separate Proceedings in Business Cases – in Response to Some Critics

Helena Pietrzak

Prawo do równego traktowania a dyskryminacja religijna

Right to Equal Treatment and the Question of Religious Discrimination

Anna Siemińska

Interpretation of the Law as the Basis for the Uniformity of the Supreme Court in Relation to a Cassation Appeal

Wykładnia prawa jako podstawa jednolitości orzecznictwa Sądu Najwyższego w odniesieniu do skargi kasacyjnej

Tomasz Sobecki

„Inna przyczyna” jako przesłanka procesowa w stadium wykonawczym

“Another Reason” as a Procedural Premise in the Executive Stage

Marek Stawecki

Zmiany w przepisach dotyczących zwrotu wywłaszczonych nieruchomości

Changes in the Principles of the Restitution of Expropriated Property

Wiesława Stelmaszczuk-Taracha

Protection of Children’s Rights in the Draft Law on Juvenile Delinquency Proceedings

Ochrona praw dziecka w projekcie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich

Ewelina Streit-Browarna

Pełnomocnik strony w postępowaniu administracyjnym – wybrane zagadnienia z orzecznictwa sądów administracyjnych

Party Representative in Administrative Proceedings – the Selected Issues of the Administrative Court Judgments

Eva Szabová

The Protection of Minor Witnesses Versus the Right of Accused to Examine the Witness

Ochrona świadków nieletnich a prawo oskarżonego do przesłuchania świadka

Glosy

Sławomir Hypś

Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 3 grudnia 2019 roku (sygn. akt I NSW 277/19)

Gloss to the Decision of the Supreme Court of December 3, 2019 (file ref. I NSW 277/19)

Sprawozdania

Agnieszka Romanko

Kurs przygotowujący do egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze

Rafał Borowy

IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców”

Paweł Banduła

IV Międzynarodowy Kongres Ruchu «Europa Christi – Mundus Christi» „Wartości chrześcijańskie podstawą ładu międzynarodowego”. Sesja „Św. Jan Paweł II Papież Tysiąclecia – Patron Europy i Doktor Kościoła” połączona z wręczeniem Nagrody im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia

Agnieszka Romanko

IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo prawne państwa i podatnika a sprawiedliwy system podatkowy w procesie integracji europejskiej: Polska – Słowacja – Ukraina – Niemcy”