Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

t. XVI, 18 (1) 2021

CAŁY NUMER

Spis treści (polski)

Spis treści (angielski)

Artykuły

Luka Baramidze

The Freedom of Religious Expression of Religious Minorities in Pandemic Georgia

Wolność wyrażania przekonań religijnych przez mniejszości religijne w czasie pandemii w Gruzji

 

Sylwester Bogacki

Tomasz Wołowiec

Financial Law Regulation of Individual Debt Ratio of Local Government Units

Regulacja prawa finansowego w odniesieniu do indywidulanego wskaźnika zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego

Joanna Chwaszcz

Iwona Niewiadomska

Anna Ostrowska

Ograniczenia praw i wolności człowieka a kondycja zdrowotna i zadowolenie z życia w czasie pandemii COVID-19

Restrictions on Human Rights and Freedoms and Health Condition and Life Satisfaction During the COVID-19 Pandemic

Anna Dąbrowska

The Environmental Right in the System of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. Some Comments Based on an Individual Complaint Filed with the European Court of Human Rights on 7 September 2020 in the Case Cláudia Agostinho against Portugal and 32 other states

Prawo do klimatu na gruncie Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Uwagi wybrane na kanwie skargi indywidualnej do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 7 września 2020 r. w sprawie Cláudia Agostinho przeciwko Portugalii i 32 innym państwom

Sylwia Dąbrowska

Wpływ tarczy antykryzysowej na ograniczenie uprawnień gminy jako zamawiającego

The Impact of the Anti-crisis Shield on Limiting the Powers of a Municipality as a Contracting Authority

Zuzanna Gądzik

Krzysztof Wiak

Prawna ochrona zwierząt w kontekście zwalczania epizootii i chorób odzwierzęcych

Legal Protection of Animals in the Context of Combating Epizootic Episodes and Zoonotic Diseases

Krzysztof Kamiński

Uświęcające zadanie Kościoła w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku. Wybrane aspekty

The Sanctifying Task of the Church in the 1983 Code of Canon Law. Selected Aspects

Marcin Konarski

The Quartering of Troops in Interwar Poland in the Light of Administrative Law

Kwaterunek wojska w międzywojennej Polsce w świetle prawa administracyjnego

Małgorzata Kuć

The Role of Post-Penitentiary Assistance in Counteracting the Social Stigmatisation and Marginalisation of Former Convicts Released from Penitentiary Facilities

Rola pomocy postpenitencjarnej w przeciwdziałaniu stygmatyzacji i marginalizacji społecznej osób zwalnianych z jednostek penitencjarnych

Magdalena Łazarz

Odpowiedzialność karna za uchylanie się od wykonania środka kompensacyjnego

Criminal Liability for Evasion of a Compensatory Measure

Henryk Nowicki

Krzysztof Kucharski

Pojęcie działalności gospodarczej w Prawie przedsiębiorców

The Concept of Economic Activity in the Entrepreneurs’ Law Act

Anna Pawlak

Standards of Personal Data Protection in Central and Eastern European Countries

Standardy ochrony danych osobowych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej

Zuzanna Pyryt

Energia elektryczna jako produkt niebezpieczny

Electricity as a Dangerous Product

Marcin Rulka

Bartłomiej Wróblewski

Ustawowa liczba członków (posłów, senatorów, członków Zgromadzenia Narodowego)
w Konstytucji RP z 1997 roku

Statutory Number of Members (Deputies, Senators, Members of the National Assembly) in the Constitution of the Republic of Poland of 1997

Bartłomiej Składanek

Activities of the Regional Court in Radom and Its Subordinate Magistrates Courts in 1933

Działalność Sądu Okręgowego w Radomiu oraz podległych mu sądów Grodzkich w 1933 roku

Justyna Stadniczeńko

The Importance of Ethics in the Legal Profession (Selected Issues)

Ważkość etyki w zawodach prawniczych (zagadnienia wybrane)

Tomasz Tokarski

Dobro wspólne w prawie kanonicznym i w prawie świeckim

The Common Good in Canon Law and Secular Law

Tomasz Zarębski

Klauzule niedozwolone w umowach o świadczenie usług edukacyjnych

Abusive Terms in Education Service Contracts