Zasady recenzowania

  • Wszystkie opublikowane w „Biuletynie Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” teksty podlegają uprzedniej procedurze recenzyjnej.
  • Zespół redakcyjny „Biuletynu Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” wraz z członkami Rady Naukowej, dokonuje wstępnej oceny nadesłanego tekstu pod względem jego zgodności z profilem czasopisma (→ cel i zakres tematyczny) oraz z wymogami formalnym obowiązującymi w czasopiśmie (→ informacje dla Autorów).
  • Sekretarz Redakcji – po wstępnej ocenie – przesyła nadesłany tekst dwóm niezależnym Recenzentom – którzy nie są członkami Zespołu redakcyjnego i mają inną afiliację niż afiliacja Autora – w celu przygotowania recenzji.
  • Recenzenci nie znają tożsamości Autora (Autorów) recenzowanej publikacji, jak również nie wiedzą, kto jest drugim Recenzentem (tzw. double-blind review process). Zespół redakcyjny dokonując wyboru Recenzentów uwzględnia ich kompetencje merytoryczne oraz wszelkie okoliczności dotyczące konfliktu interesów.
  • Recenzenci sporządzają recenzje zgodnie z zasadami ich sporządzania, według formularza recenzji (→ formularz recenzji).
  • Recenzja ma formę pisemną i powinna kończyć się wnioskiem kategorycznym, dopuszczającym bądź niedopuszczającym publikacji do druku. Publikowane są tylko te materiały, które uzyskają dwie pozytywne recenzje.
  • Recenzenci są zobowiązani do ujawnienia w recenzji wszelkich okoliczności uderzających w rzetelność badań naukowych.