Informacje o czasopiśmie

“Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 

(“Bulletin of the Association of Alumni and Friends of the Faculty of Law of the Catholic University of Lublin”) 

ISSN 2719-3128

e-ISSN 2719-7336

ISSN 1896-8406 (dawny)

DOI PREFIX: 10.32084

Cel i zakres tematyczny:

“Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” to półrocznik wydawany przez Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Na łamach czasopisma „Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” publikowane są artykuły naukowe z zakresu dyscyplin: nauki prawne i prawo kanoniczne. Zakres tematyczny czasopisma odnosi się do różnych gałęzi prawa (administracyjnego, konstytucyjnego, cywilnego, karnego, handlowego, europejskiego, międzynarodowego) i prawa kanonicznego, a także historii prawa i teorii prawa. Opracowania publikowane w czasopiśmie także w j. angielskim umożliwiają wymianę wiedzy i doświadczeń na forum międzynarodowym. Tematyka artykułów dotyczy zarówno aktualnych zjawisk prawnych i społeczno-gospodarczych, jak też ich analizy historyczno-prawnej. Obok artykułów naukowych w periodyku publikowane są również sprawozdania z wydarzeń naukowych i uroczystości uniwersyteckich.

W czasopiśmie publikowane są artykuły zarówno w j. polskim, jak też w innych językach kongresowych polskich i zagranicznych Autorów. Artykuły mogą publikować osoby posiadające co najmniej tytuł zawodowy magistra.

Wszystkie artykuły są recenzowane – przed publikacją teksty poddane są procedurze recenzyjnej (dwie recenzje „blind review”). Artykuły są publikowane wraz ze streszczeniem i słowami kluczowymi w języku angielskim i polskim w wersji drukowanej, a także dostępne nieodpłatnie w całości (Open access) na stronie internetowej czasopisma.

Przypisane dyscypliny naukowe: nauki prawne; prawo kanoniczne

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

    • Termin publikacji numeru 1: 30 czerwca 
    • Termin publikacji numeru 2: 31 grudnia

Czasopismo w wykazie Ministerstwa Edukacji i Nauki:

Czasopismo jest indeksowane w następujących bazach:

  • ICI Journals Master ListCzasopismo “Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” pozytywnie przeszło proces ewaluacji ICI Journals Master List 2020, której wynikiem jest przyznanie wskaźnika ICV (Index Copernicus Value): 92.47
  • ERIH PLUS. Czasopismo zostało wpisane na listę ERIH PLUS (The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences).
  • CEJSH. Streszczenia opublikowanych w “Biuletynie Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” artykułów są dostępne on-line w międzynarodowej bazie danych CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities).
  • BazHum. Spisy treści dostępne są w BazHum.
  • Polska Bibliografia Naukowa.
  • POL-index.

Czasopismo w rejestrze dzienników i czasopism: “Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” na mocy postanowienia Sądu Okręgowego w Lublinie I Wydział Cywilny z dnia 7 sierpnia 2015 r. (sygn. akt I Ns Rej. Pr. 71/15) został wpisany do prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Lublinie rejestru dzienników i czasopism pod poz. Rej. Pr. 1429.

 

 

Upowszechnienie czasopisma “Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów
i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” – zadanie finansowane w ramach umowy nr 717/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę
Okres realizacji: 04.01.2019-27.12.2020

© Copyright by:

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL

 

Adres Redakcji i Wydawcy:

 Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Al. Racławickie 14, c-742, 20-950 Lublin

tel./fax. 81 445 37 42

e-mail: kkpp@kul.pl