Informacje dla Autorów

Autorzy, którzy zajmują się w zagadnieniami dotyczącymi administracji, prawa, prawa kanonicznego, a także relacji między państwem i Kościołem, zgodnie z → celem i zakresem tematycznym czasopisma, zaproszeni są do nadsyłania swoich tekstów do „Biuletynu Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego”. 

Tekst powinien być oryginalny, tzn. niepublikowany w całości bądź w części. Tekst nie może być w tym samym czasie złożony do publikacji w Redakcji innego czasopisma.

Autor przesyła tekst do publikacji drogą elektroniczną na adres Redakcji: kkpp@kul.pl Tekst powinien być zapisany w formacie jednego z typowych edytorów: MS Word (wszystkie wersje), Open Office (wszystkie wersje), WordPerfect (wszystkie wersje). Formatowanie tekstu należy ograniczyć do minimum: wcięcia akapitowe, środkowanie, kursywa. Kopię przekazanych materiałów należy przechowywać na nośniku elektronicznym do czasu ukazania się publikacji.

Prawa autorskie: Creative Commons CC-BY.

    • Termin nadsyłania artykułów do numeru 1: 31 marca
      Termin publikacji numeru 1: 30 czerwca 
    • Termin nadsyłania artykułów do numeru 2: 30 września 
      Termin publikacji numeru 2: 31 grudnia

Redakcja zastrzega sobie prawo niezakwalifikowania nadesłanego tekstu do → procedury recenzyjnej lub druku z racji na niezachowanie przez Autora wymogów merytorycznych i formalnych. 

Wraz z tekstem Autor zobowiązany jest przedłożyć (skan na adres mailowy Redakcji) oświadczenie o oryginalności pracy (→ wersja angielska/ → wersja polska). Oświadczenie zawiera informacje m.in. na temat samodzielności pracy, wkładu innych Autorów, źródeł finansowania pracy. Redakcja dba w ten sposób o najwyższy stopień rzetelności naukowej czasopisma (→ zapora ghostwriting) zgodnie z zaleceniami Komisji ds. Etyki Publikacji (→ COPE).

Autor zobowiązany jest do podpisania umowy (we wskazanym przez Redakcję terminie) i przesłania oryginalnej wersji papierowej umowy na adres Redakcji (→ umowa).

Opłata publikacyjna wynosi 550 zł.

Autor ponosi odpowiedzialność za dane merytoryczne zawarte w przesłanym tekście.

Tekst nie powinien przekraczać 1 arkusza wydawniczego (tj. 40 000 znaków, czyli maksymalnie 15 stron znormalizowanego tekstu; czcionka Times New Roman tekst główny: 12, interlinia: 1,5 wiersza; przypisy: 10, interlinia: 1 wiersz).

Do tekstu (z wyodrębnionym wstępem, poszczególnymi wątkami tematycznymi i zakończeniem) należy dołączyć streszczenie (do 2000 znaków ze spacjami) w języku polskim i języku angielskim oraz 4-5 słów kluczowych w języku polskim i języku angielskim (niebędących powtórzeniem tytułu artykułu), a także tytuł w języku angielskim. Jeżeli tekst jest napisany w języku innym niż polski lub angielski, należy dołączyć streszczenie, słowa kluczowe i tytuł również w języku oryginalnym.

Artykuły przesyłane do Redakcji w języku obcym, a także streszczenia wymagają autoryzacji native speakera lub tłumacza.

Autor wraz z artykułem – w osobnym dokumencie – przesyła również na adres e-mail Redakcji następujące informacje: imię i nazwisko; numer ORCID; stopień i tytuł naukowy; afiliację; miejsce pracy wraz z adresem; e-mail; adres pocztowy i telefon (do wyłącznej wiadomości Redakcji).

Literaturę sporządzoną według stylu Chicago – w układzie alfabetycznym należy umieścić na końcu tekstu. Autor zobowiązany jest podać pełny opis, natomiast opis skrócony w tekście artykułu w nawiasie kwadratowym. Źródła prawa i orzecznictwo należy cytować w przypisach dolnych.

zob. Szczegółowy sposób cytowania

Nieodesłanie przez Autora w terminie (7 dni) korekty autorskiej oznacza zgodę na publikację tekstu w dotychczasowej postaci.