Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

t. XII, 14 (2) 2017

Spis treści

Artykuły

Adam Leszczyński

Zawieszenie prawa do renty socjalnej – wypłata w tym samym miesiącu wynagrodzenia za dwa miesiące a przekroczenie kwoty przychodu

Suspension of the Right to a Social Pension – Payment in the Same Month of Salary for Two Months and Exceeding the Amount of Income

Anna Nogalska

Postepowanie kontrolne prowadzone przez Inspekcje Weterynaryjna jako odrebne postepowanie

Control Proceedings Conducted by the Veterinary Inspection as a Separate Procedure

Agnieszka Romanko

Nowelizacja postepowania mediacyjnego przed sadami administracyjnymi

Amendments to the Mediation Proceedings before Administrative Courts

Mirosław Sitarz

Przesłanie Stefana Kardynała Wyszynskiego do prawników

Stefan Cardinal Wyszynski’s Message to the Lawyers

Maciej Wojtacki

Kodyfikacja prawa łowieckiego w zaborze austriackim i jego recepcja w ustawodawstwie II Rzeczypospolitej

The Codification of Hunting Law in the Austrian Partition and its Reception in the Legislation in the Second Republic of Poland

Paweł Zając

Mechanizmy kontroli władzy ustawodawczej wzgledem władzy wykonawczej w ustroju politycznym RP. Funkcja kontrolna Sejmu

Control Mechanisms of the Legislative Power in Relation to the Executive Power in the Polish Political System. Control Function of the Sejm

Piotr Zamelski

Odpowiedzialnosc komercyjna podmiotów leczniczych za dobro wspólne

The Responsibility of Commercial Healthcare Entities for the Common Good

Sprawozdania

Dominik Dryja

VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców”

 

Informacje

Anna Słowikowska

Nowości wydawnicze Członków Stowarzyszenia