Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

t. XIII, 15 (1) 2018

Spis treści

Artykuły

Tomasz Barankiewicz

Model formalnych i nieformalnych źródeł etyki akademickiej w Polsce

The Model of Formal and Informal Sources of Academic Ethics

Waldemar Bednaruk

Poszukiwany Józef Dolina

Wanted Józef Dolina

Bożena Czech-Jezierska

Uwagi na temat kształcenia pracowników samorządowych w okresie II Rzeczypospolitej

A few Remarks on Educating Local Government Employees in the Interwar Poland

Stanisław Kawa

Skuteczność prawa Kościoła łacińskiego w porządku prawnym Ukrainy 

The Effectiveness of the Latin Church Law in the Legal Order of Ukraine

Olga Kisiel

Projekt kodeksu cywilnego wielkiej dynastii Qing (1907-1911) jako pierwsza w historii próba kodyfikacji prawa cywilnego w Chinach

The Draft Civil Code of the Great Qing (1907-1911) in China as the First Attempt of the Codification of Civil Law in China in the History

Adam Leszczyński,

Dariusz Walencik

Osoby prawne Kościoła greckokatolickiego w Polsce jako strona powodowa postępowania sądowo-regulacyjnego

Legal Entities of the Greek-Catholic Church in Poland as a Plaintiff of Judicial and Regulatory Proceedings

Agnieszka Romanko

System państw świeckich na przykładzie wybranych państw europejskich

System of Secular States on the Basis of the Selected European States

Mirosław Sitarz

Zadania Kościoła i państwa w służbie człowiekowi. Wybrane zagadnienia

The Tasks of the Church and the State in the Service of Man. Selected Issues

Piotr Steczkowski

Zasady relacji Kościół-Państwo według Soboru Watykańskiego II

Principles of Church-State Relations According to the Second Vatican Council

Sprawozdania

Paweł Banduła

Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Stefan Kardynał Wyszyński – Nauczyciel praw Bożych”

Agnieszka Romanko

Sprawozdanie z Walnego Zebrania Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

 

Agnieszka Romanko

Kurs przygotowujący do egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze

 

 

Sabina Karp,

Malwina Kędracka

VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców”