Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

t. XVI, 18 (2) 2021

CAŁY NUMER

data opublikowania: 30.12.2021

Spis treści (polski)

Spis treści (angielski)

Artykuły

Michał Czakowski

Przestępstwa przeciwko ochronie informacji. Wybrane zagadnienia prawno-materialne i kryminologiczne

Crimes Against the Protection of Information. Selected Legal and Material Issues and Criminological

Przemysław Czernicki

The State Land Fund as a Legal Instrument of the Stalinist State’s Implementation of the Program of Rebuilding the Agrarian and Social Structure in Post-War Poland

Państwowy Fundusz Ziemi jako prawny instrument realizacji przez stalinowskie państwo programu przebudowy struktury agrarnej i społecznej w powojennej Polsce

Tomasz Dąbrowski

Legal Regulations of Cooperative Audit

Regulacje prawne lustracji spółdzielni

Marta Greszata-Telusiewicz

Realizacja zasady kontradyktoryjności w kanonicznych procesach o nieważność małżeństwa w warunkach pandemii

Implementation of the Principle of Contradiction in Matrimonial Nullity Trial in a Pandemic

Anna Haładyj

Maciej Nyka

Environmental Impact Assessment in Artificial Island Projects Implemented in Polish Maritime Areas: A Missing Element in Polish Regulations on EIA Procedures

Oceny oddziaływania na środowisko w realizacji projektów wznoszenia sztucznych wysp na potrzeby energetyki wiatrowej w Polskich Obszarach Morskich

Maciej Helmin

The Organisation and Functioning of the Polish Justice System in the Districts of Tczew and Starogard Gdanski in the Years 1945-1950. A Contribution to the History of Justice System in Pomerania (Kociewie)

Organizacja i funkcjonowanie polskiego wymiaru sprawiedliwości w powiecie tczewskim i starogardzkim w latach 1945-1950. Przyczynek do dziejów wymiaru sprawiedliwości na Pomorzu (Kociewie)

Anna Kliczek-Paśnicka

Zawód radcy prawnego jako zawód zaufania publicznego

The Profession of an Attorney at Law as a Profession of Public Trust

Piotr Kobylski

Opłaty samorządowe. Wybrane zagadnienia

Local Government Fees. Selected Issues

Magdalena Kropiwnicka

Dowody publicznego udostępnienia wzoru przemysłowego

Evidence of Making Industrial Design Available to the Public

Paweł Lewandowski

The Obligation to Lead a Holy Life for Those Dispensed from Celibacy

Obowiązek prowadzenia życia świętego dyspensowanych od celibatu

Piotr Michalak

Andrzej Zarzecki

Joanna Zarzecka

Ageism: A Problem of the Twenty First Century

Ageizm: problem XXI wieku

Piotr Milik

Publiczna działalność żołnierzy zawodowych w świetle Konstytucji RP i ustawy z dnia 11 września 2003 roku o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych

Public Activity of Professional Soldiers in the Light of the Constitution of the Republic of Poland and the Act of September 11, 2003 on the Military Service of Professional Soldiers

Urszula Nowicka

The Family Policy of the Polish State During the So-Called First Wave of SARS-CoV-2 Pandemic

Polityka rodzinna państwa polskiego w czasie tzw. pierwszej fali pandemii wirusa SARS-CoV-2

Dawid Stadniczeńko

 

“Good Administration” as a Model of the International Principle of an Idea of the Rule of Law in the Context of the Council of Europe

„Dobra administracja” jako wzorzec międzynarodowej zasady idei rządów prawa w kontekście Rady Europy

Stanisław Leszek Stadniczeńko

Integrating Values of the Nations of Central and Eastern Europe within the Council of Europe and the European Union

Wartości integrujące narody Europy Środkowo-Wschodniej w ramach Rady Europy i Unii Europejskiej

Marek Story

Małżeństwo w świetle księgi pokutnej Discipulus Umbriensium

Marriage in the Light of the Discipulus Umbriensium Handbook of Penance

Wiesław Susz

El Espíritu sopla donde quiere (Jn 3,8). Historia de la creación de la Fraternidad Misionera Verbum Dei como nueva forma de vida consagrada (can. 605 del Código de Derecho Canónico de 1983). El Camino jurídico y espiritual

The Spirit blows where it wants (Jn 3:8). History of the Creation of the Fraternidad Misionera Verbum Dei as a New Form of Consecrated Life (Can. 605 of the 1983 Code of Canon Law). The Legal and Spiritual Path

Duch wieje tam, gdzie chce (J 3,8). Historia założenia Fraternidad Misionera Verbum Dei jako nowej formy życia Konsekrowanego (kan. 605 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku). Droga prawna i duchowa

Marcin Szewczak

Prawne aspekty wdrożenia systemu Compliance w sektorze publicznym na przykładzie sektora górniczego

Legal Aspects of Implementing a Compliance Management System in the Public Sector on the Example of the Mining Sector

Beata Wieczerzyńska

Artificial Intelligence and Competition Law

Sztuczna inteligencja a prawo ochrony konkurencji

Monika Żuchowska-Grzywacz

Protection of Biological Diversity and Covid-19 Pandemics – Selected Legal Aspects

Ochrona bioróżnorodności a pandemia Covid-19 – wybrane aspekty prawne