Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

t. IV (2009), nr 4

Spis treści

Artykuły

Jan Głuchowski

Problem przystąpienia Polski do strefy euro z punktu widzenia prawa finansowego

Elżbieta Szczot

Rodzina a wolne związki. Skutki kanoniczne i społeczne deprecjacji rodziny